BOZP


Povinnosti zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zajistíme následujícím způsobem.
 
1. vstupní audit, prohlídka a kontrola vaší dokumentace s návrhem opatření
2. pravidelné prohlídky pracoviště dle zákoníku práce se zprávou o výsledku
3. systém vstupních instruktáží nových zaměstnanců s vypracováním podkladů pro školení
4. školení zaměstnanců
                        školení vedoucích zaměstnanců
                        školení zaměstnanců, provádění vstupních školení
                        odborná školení – výšky, řidiči referenti
                        specifická školení dle druhu pracoviště
5. spolupráce a účast při kontrolách OIP
6. výpočet rizik a jejich minimalizace
7. tvorba organizační směrnice zaměstnavatele k poskytování osobních
    ochranných prostředků. Přidělování mycích a čisticích prostředků
8. kategorizace práce, zpracování potřebných dokladů a evidence rizik
9. zpracování harmonogramu vyhrazených technických zařízení a jiných zařízení na pracovišti,
     evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace,
     včetně aktualizace, zavedení knihy úrazů a poranění. Vyšetřování příčin pracovních úrazů

     a jejich administrace

       

 

                                    Copyright © 2012-2017